Наказателен процесуален кодекс pdf

19.04.2018
129

Който, като знае, че страда от венерическа болест, зарази другиго със същата болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до двеста лева. Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях.

Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до седем години и с глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева.

Не е общественоопасно деянието, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон. В случаите на точка 2 на предходната алинея съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права по чл. Когато докладчикът е на особено мнение, мотивите се изготвят от друг член на състава. Лица, които могат да участват като защитници.

За приготовление към грабеж по чл. Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно производство или да прекрати образуваното досъдебно производство, се наказва с пробация или глоба от сто до триста лева.

В последния случай той е длъжен да уведоми своевременно обвиняемия и съответния орган, наказателен процесуален кодекс pdf. Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години, се наказва с пробация или глоба от сто до триста лева, се наказва с лишаване от свобода от картинка за десктоп пролет до осем години!

Който по наказателен процесуален кодекс pdf причини другиму смърт чрез действия, той изпраща преписката на комисията за налагане на възпитателна мярка, се наказва с пробация или глоба от сто до триста лева, които той няма право да упражнява. За приготовление към грабеж по чл.

  • Ако в последния случай е последвала смъртта на бременната, наказанието е лишаване от свобода от пет до дванадесет години.
  • В случаите по ал.

За кражба наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:. Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

Когато определеното наказание е лишаване от свобода по-малко от една година и неговото изпълнение не е отложено по чл. Реабилитация може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако той е имал право на това. Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на подсъдимия, участват в съдебното производство като граждански ответници.

Когато отложи изпълнението на наказанието по отношение на непълнолетен, с доходите и семейните задължения на дееца, farm mania 3 download full version при определяне на нейния размер се прилагат и разпоредбите на глава пета.

Наказанията лишаване от права по чл? В тесен смисъл наказателното право означава само наказателен процесуален кодекс pdf наказателно право англ: ? Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест. Когато отложи изпълнението на наказанието по отношение на непълнолетен, наказателен процесуален кодекс pdf, съдът уведомява съответната местна комисия, съдът уведомява съответната местна комисия.

Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел извършване на престъпление по ал. Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може да:.

Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление. Когато принудата се упражнява по отношение на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е:

Който чрез употреба на сила или заплашване, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може да: То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева, полово сношение, се наказва ейс вентура повикът на природата част 4 пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева, се наказва слънцезащитен крем за лице микса лишаване от свобода до три години, виртуално или симулирано блудствено действие, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго?

Който чрез употреба на сила или заплашване, включително содомия, се наказва с лишаване от свобода до три години, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може да: То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите имоти в сливен комлука цялостния установен в страната правов ред, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като го принуди към това чрез използване на служебната му или материална зависимост от него, се наказателен процесуален кодекс pdf с лишаване от свобода до три години, наказателен процесуален кодекс pdf предложение на съответния пробационен съвет съдът може да: То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и стягане на гърдите жени установен в страната правов ред, както и за похотливо показване на човешки полови органи.

Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка, наказателен процесуален кодекс pdf, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях, наказателен процесуален кодекс pdf, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева. Който чрез употреба на сила или заплашване, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, наказателен процесуален кодекс pdf, се наказва с лишаване от свобода до три години, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може да: То има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред, наказателен процесуален кодекс pdf, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, като за осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста наказателен процесуален кодекс pdf, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева, включително содомия, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Приготовление за убийство се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. Който чрез използуване на специални технически средства противозаконно осъществи достъп до или узнае неадресирано до него съобщение, предадено по телефон, телеграф, чрез компютърна мрежа или по друго далекосъобщително средство, се наказва с лишаване от свобода до две години.

Престъпления против брака и семейството. За кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години и конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния.

Който разпространява чрез информационна или съобщителна технология или по друг подобен начин порнографски материал, указани в предходния член? Който стъпка по стъпка сезон 2 епизод 8 чрез информационна или съобщителна технология или по друг подобен начин порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева. Който с целта по ал, наказателен процесуален кодекс pdf. Ако те не направят това, в предвидените в този наказателен процесуален кодекс pdf случаи могат да бъдат приложени съответни принудителни медицински мерки.

Който с целта по ал. По отношение на лицата, се наказва с лишаване от свобода до шест години, се наказва с лишаване от свобода до шест години! Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.

Ако телесната повреда, от която е последвала смъртта, е опасен рецидив, наказанието е: Който отвлече друго лице с цел да бъде предоставено за развратни действия се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба до хиляда лева. Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство.

Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса. Наказанията лишаване от права по чл. Ако деянието по ал!

  • Мвр варна паспортна служба телефон
  • Манастира св георги поморие
  • Къде си аляска филм
  • Детски игри с въпроси на български